با توجه به اینکه مرجع قضایی که به آن مراجعه کرده اید، امکان رسیدگی به شکایت شما را ندارد، شکایت را به مرجع دیگری ارسال خواهد کرد؛ بنابراین منتظر باشید تا به شما اطلاع داده شود شکایت برای کدام مرجع ارسال شده است. از آنجاییکه جرم در محدوده دادسرای ناحیه2 بوده و شما در دادسرای ناحیه1 شکایت کرده اید، باید به دادسرای ناحیه1 رفته و از بازپرس و یا دادیار پرونده بخواهید پرونده شما را به دادسرای ناحیه2 ارجاع دهد.