اگر بیش از 10روز از صدور قرار منع تعقیب (رد شکایت) گذشته است، امکان اعتراض به قرار صادر شده از سوی دادسرا امکان پذیر نیست مگر آنکه دلیل موجهی داشته باشید که باید به نزد قاضی رفته و دلایل خود را برای عدم اعتراض به قرار صادر شده در موعد مقرر اعلام کنید. اگر قاضی بپذیرد، اعتراض شما را ثبت می کند.

اما اگر از صدور قرار منع تعقیب(رد شکایت) هنوز ده روز نگذشته است، چون هنوز مهلت اعتراض دارید، می توانید اعتراض خود را انجام دهید. برای اعتراض به صدور قرار منع تعقیب می توانید درخواست زیر را کامل کنید و بعد از ابطال تمبر به دفتر شعبه دادسرا بدهید:
دادیار یا بازپرس محترم شعبه ........... دادسرای ........... در خصوص قرار صادره در مورد پرونده کلاسه ............ با توجه به .................... (اگر دلیل جدیدی دارید در اینجا مطرح کنید و اگر به دلیلی توجه نشده آن را مطرح کنید) به قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارم و در راستای اعمال ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری خواهشمندم پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری2/کیفری1 ارسال نمایید.
 نام - امضا - تاریخ 

اگر میزان ضرب و جرح شما بسیار شدید بوده به قدری که موجب نقص یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا شده یا باعث مرض دائمی ‌یا از بین رفتن یا نقص یکی از حواس شده است باید در متن فوق دادگاه کیفری2 را حذف و عنوان دادگاه کیفری1 را قرار دهید. اگر میزان صدمه وارده به شما کمتر از این میزان بوده، باید دادگاه کیفری1 را حذف و عنوان دادگاه کیفری2 را قرار دهید.

در قسمت نقطه چین بعد از (با توجه به) اگر دلیل جدیدی دارید و یا دلیلی دارید که به آن در حین دادرسی توجهی نشده است، آن را مطرح کنید.