مطابق با بند ه ماده 13 قانون صدور چک، هرگاه در مراجع کیفری ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است، قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد اما اثبات بدون تاریخ بودن چک بر عهده صادرکننده چک خواهد بود و شما می توانید شکوائیه ای تحت عنوان صدور چک بلامحل به دادسرا ارائه بدید اما باید بدانید در صورت اثبات این قضیه همانطور که گفته شد شکایت شما رد شده و قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد. در صدور صدور قرار منع تعقیب، برای دریافت وجه چک  اگر کمتر از 20 میلیون تومان بود  باید به شورای حل اختلاف و اگر بالای 20 میلیون تومان بود به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه چک را بدهید؛جهت راهنمایی بیشتر می توانید از خدمت مشاوره کارشناسان حقوقی ما استفاده نمایید

مطابق با بند ه ماده 13 قانون صدور چک، هرگاه در مراجع کیفری ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است، قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد اما اثبات بدون تاریخ بودن چک بر عهده صادرکننده چک خواهد بود و شما می توانید شکوائیه ای تحت عنوان صدور چک بلامحل به دادسرا ارائه بدید اما باید بدانید در صورت اثبات این قضیه همانطور که گفته شد شکایت شما رد شده و قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد. در صدور صدور قرار منع تعقیب، برای دریافت وجه چک  اگر کمتر از 20 میلیون تومان بود  باید به شورای حل اختلاف و اگر بالای 20 میلیون تومان بود به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه چک را بدهید؛جهت راهنمایی بیشتر می توانید از خدمت مشاوره کارشناسان حقوقی ما استفاده نمایید.