اگر فرزند شما پسر زیر 15سال و یا دختر زیر 9سال می باشد باید به طرفیت او پدر و یا جد پدری اش شکایت کند. اما اگر پدر و یا جد پدری طفل از دنیا رفته و یا دسترسی به او ممکن نیست، شما به عنوان قیم طفل می توانید در دادسرا حضور پیدا کرده و شکایت خود را طرح کنید. البته اگر حکم قیمومیت ندارید باید در شکوائیه خود بر اساس ماده 70آیین دادرسی کیفری از دادستان بخواهید که شما را به عنوان قیم موقت نصب کند تا بتوانید شکایت خود را جلو ببرید.