مال غیر منقول و انواع آن

تاریخ انتشار: 99/08/24 17:47:08 دسته: مالی نویسنده: احسان تقربیان (0) (920)
مال غیر منقول و انواع آن

انواع مال غیر منقول
مال غیر منقول را می توان در موارد مختلفی پیدا کرد از جمله :
1- دسته اول اموالی است که طبیعت آنها غیر قابل نقل و انتقال است مانند معدن،زمین، خانه .
2- دسته دوم اموالی است که بواسطه عمل انسان غیر قابل نقل و انتقال هستند و جا به جایی آنها باعث خرابی یا نقص خود مال یا محل آن می شود ، مانند :
2-1- لوله کشی در ساختمان یا نصب پنجره به دیوار . این اموال تا زمانی که به بنا یا زمین متصل نشده اند منقول محسوب می شوند اما زمانی که در بنا یا ساختمان بکار گرفته می شوند و یا به زمین متصل می شوند غیرمنقول هستند .
2-2- همینطور آینه و پرده نقاشی یا مجسمه و سایر اموال از این نوع هم در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشند ، به طوری که جا به جایی آنها موجب نقص یا خرابی بشود مال غیر منقول هستند.
3- دسته سوم میوه و محصولات کشاورزی است . این محصولات تا زمانی که چیده و یا درو نشده باشند مال غیر منقول حساب می شوند . در صورتی که مقداری از محصولات درخت چیده یا بخشی از زمین درو شود ، همان مقدار محصول چیده یا درو شده منقول و مقداری که درو و چیده نشده همچنان مال غیر منقول است.
4- دسته چهارم اموال غیر منقول ، حیوانات و اشیایی است که مالک آنها را برای زراعت در زمینش اختصاص داده است . مانند گاو ، گاو میش ، ماشین ، اسباب و ادوات زراعت و حتی دانه ای که کاشته می شود در دسته اموال غیر منقول قرار دارند. تلمبه ، گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زمین زراعی یا خانه یا باغ از آن استفاده می شود هم جزء اموال غیر منقول هستند.
5- دسته پنجم حقوق مالی ای هستند که به دلیل اینکه به مال غیر منقول مرتبطند ، غیر منقول محسوب می شوند. مثلا حق سکونت در منزل یا حق عبور از یک ساختمان و مانند اینها که در حقوق به آن حق ارتفاق و حق انتفاع می گویند.

انتهای پیام/