نحوه پشت نویسی چک های جدید

تاریخ انتشار: 00/03/02 23:02:24 دسته: چک نویسنده: تیم محتوایی ایداد (0) (665)

«نحوه پشت نویسی چک های جدید»

پشت نویسی چک برای انتقال به چه روالی انجام می شود؟

نحوه پشت نویسی چک های جدید

پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

نظر جدید

0 نظر منتشر شده